Informácie ÚKSÚP-u

Úvod InformácieInformácie ÚKSÚP-u

 

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/2031 O OCHRANNÝCH OPATRENIACH PROTI ŠKODCOM RASTLÍN (ZDRAVIE RASTLÍN) UPLATŇUJE SA OD 14. DECEMBRA 2019

 

Zákaz uvedenia rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov na územie Únie.

ZÁKAZY DOVOZU:

1. Zoznam zakázaných druhov je uvedený v prílohe č. VI. 2019/2072 „ZDRAVIE RASTLÍN“.

2. VYSOKO RIZIKOVÉ rastliny, rastlinné produkty a iné predmety uvedené v I. Prílohe Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2018/2019, ich vstup na územie Únie sa zakazuje, až do vyhodnotenia rizika.

3. INVÁZNE DRUHY RASTLÍN Zakázané druhy nebudú vpustené na územie EÚ, budú vrátené späť do krajiny vývozu, resp. do krajiny pôvodu.

 

ZÁKAZ DOVOZU DO ÚNIE:

• RASTLINY URČENÉ NA VÝSADBU DRUHOV: Abies, Cedrus, Pinus, Juniperus, Pseudotsuga, Tsuga, Picea, Castanea, Quercus, Chaenomeles, Cydonia, Crataegus, Fragaria, Malus, Phoenix, Photinia, Pyrus, Rosa, Vitis, Citrus, Fortunella, Populus a ďalších druhov;

• KÔRA Z DREVÍN RODOV: Castanea, Quercus (okrem duba korkového), Populus, Acer saccharum;

• RASTLINY Z ČEĽADE: Poaceae;

• RASTLINY stolonotvorných a hľuzotvorných druhov rodu Solanum;

• ZEMIAKY vrátane konzumných, okrem krajín s povolením dovozu;

• PÔDA A PESTOVATEĽSKÝ SUBSTRÁT.

Zákaz dovozu sa vzťahuje buď na všetky krajiny mimo EÚ (okrem Švajčiarska), alebo na konkrétne vymenované krajiny.

VYSOKO RIZIKOVÉ RASTLINY:

• Rastliny určené na výsadbu okrem: semien, in vitro materiálu, prirodzene alebo umelo zakrpatených drevín určených na výsadbu pochádzajúce z ktorejkoľvek tretej krajiny a patria k nasledujúcim rodom alebo druhom: Acacia, Castanea, Juglans, Acer, Cornus, Ligustrum, Albizia, Corylus, Lonicera, Alnus, Crataegus, Malus, Annona, Diospyros, Nerium, Bauhinia, Fagus, Persea, Berberis, Ficus carica, Populus, Betula, Fraxinus, Prunus, Caesalpinia, Hamamelis, Quercus, Cassia, Jasminum, Robinia, Salix, Sorbus, Taxus, Tilia, Ulmus.

Ostatné živé rastliny vrátane koreňov, odrezky, vrúble, podhubie:

ZÁKAZ DOVOZU DO ÚNIE ZOZNAM VYSOKO RIZIKOVÝCH RASTLÍN:

RASTLINY DRUHU: Ullucus tuberosus pochádzajúce z ktorejkoľvek tretej krajiny.

• ex 0601 cibule, hľuzy, hľuzovité korene, pazúrovité korene a pakorene, vo vegetačnom pokoji, vo vegetácii alebo kvete

• ex 0601 10 90 – ostatné vo vegetačnom pokoji

• ex 0601 20 90 – ostatné vo vegetácii alebo v kvete

• ex 0714 90 20 – marantové korene, salepové korene a podobné korene a hľuzy s vysokým obsahom škrobu alebo inulínu Ullucus tuberosus – pestuje sa ako koreňová zelenina v andskej oblasti, po zemiakoch prestavuje druhú najvýznamnejšiu plodinu. Hľuza má vysoký obsah bielkovín, Ca a karoténu.

 

• PLODY RODU Momordica L. pochádzajúce z tretích krajín

• Momordica – horká tekvička, horká uhorka, horká dyňa

• Ázijská liečivka

 

ZÁKAZ DOVOZU DO ÚNIE ZOZNAM VYSOKO RIZIKOVÝCH RASTLINNÝCH PRODUKTOV:

 

DREVO rodu Ulmus L. pochádzajúce z tretích krajín alebo z oblastí v tretích krajinách, kde je známy výskyt Saperda tridentata

Saperda tridentata – Coleoptera: Cerambycidae

chrobák z čeľade fúzačovité

pochádza zo Severnej Ameriky

larvy žijú pod kôrou bresta.

 

ZÁKAZ DOVOZU DO ÚNIE INVÁZNE DRUHY RASTLÍN. Vykonávacie nariadenie EÚ 2016/1141, 2017/1263

 

Alternanthera philoxeroides, Asclepia ssyriaca, Baccharisha limifolia, Cabomba caroliniana, Eichhornia crassipes, Elodea nuttallii, Gunnera tinctoria, Heracleum mantegazzianum, Heracleum persicum, Heracleum sosnowskyi, Hydrocotyle ranunculoides, Impatiens glandulifera, Ludwigia grandiflora, Ludwigia peploides, Lysichiton americanus, Microstegium vimineum, Myriophyllum aquaticum, Myriophyllum heterophyllum, Nyctereutes procyonoides, Parthenium hysterophorus, Pennisetum setaceum, Persicaria perfoliata, Pueraria montana RASTLINY aj SEMENÁ.

 

Rastliny, rastlinné produkty a iné predmety, na ktoré sa vzťahujú osobitné požiadavky

ÚRADNEJ KONTROLE pri dovoze podliehajú:

 

  • Všetky rastliny, rastliny na výsadbu, rastlinné produkty a iné predmety, ktoré sú uvedené vo Vykonávacom nariadení Komisie 2019/2072 (VNKOM).

  • Musia byť sprevádzané rastlinolekárskym osvedčením z krajiny pôvodu, ktorý garantuje osobitné požiadavky (dodatkové vyhlásenie) podľa Prílohy č.VII2019/2072 VNKOM, alebo Vykonávacích rozhodnutiach KOM.

 

Rastlinolekárske osvedčenie na uvedenie na územie Únie – DOVOZ:

 

RASTLINOLEKÁRSKE OSVEDČENIE fytocertifikát pri dovoze je dokument vydávaný treťou krajinou. FC osvedčuje, že deklarovaný rastlinný tovar spĺňa nasledovné podmienky:

a) je bez výskytu karanténneho škodcu Únie a škodcu, nezapísaného do zoznamu karanténnych škodcov Únie;

b) je bez výskytu regulovaných nekaranténnych škodcov na rastlinách na výsadbu v Únii;

c) v časti „Dodatkové vyhlásenie“ garantuje osobitné požiadavky vyplývajúce z legislatívy.

 

Všetky podrobnosti ohľadom vydávania, vyplňovania a vzorov rastlinolekárskych osvedčení sú stanovené na základe Medzinárodného dohovoru o ochrane rastlín (IPPC) v norme ISPM č.12.

 

Požiadavky na rastlinolekársky tranzit:

 

Rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety sa môžu uvádzať na územie Únie a prechádzať ním do tretej krajiny formou TRANZITU, ak spĺňajú obe tieto podmienky:

 

a) sprevádza ich podpísané vyhlásenie profesionálneho prevádzkovateľa, pod ktorého kontrolou sú uvedené rastliny, rastlinné produkty a iné predmety, a vo vyhlásení sa uvádza, že tovar je v režime rastlinolekárskeho tranzitu;

b) sú zabalené a premiestňujú sa spôsobom, ktorý nepredstavuje riziko šírenia karanténnych škodcov Únie počas ich uvedenia na územie Únie a po čas ich prechodu cezeň.

 

HKS zakáže rastlinolekársky tranzit, ak dotknuté rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety nespĺňajú stanovené požiadavky.

 

Všetky aktuálne informácie a zmeny sú zverejnené na: www.uksup.sk/internetovy-predaj

                                                                        www.uksup.sk/oor-dovoz-a-vyvoz-rastlin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2018 - 2024 © eshop.skolkynovak.sk