Obchodné podmienky a reklamačný poriadok

Úvod InformácieObchodné podmienky a reklamačný poriadok

Všeobecné obchodné podmienky.

 

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA


V internetovom obchode Ľubomír Novák Ovocná škôlka, môžu nákupy uskutočňovať fyzické ako aj

právnické osoby bez obmedzenia, za predpokladu, že sa budú riadiť týmito všeobecnými obchodnými

podmienkami (ďalej len VOP).

Zaslaním objednávky dáva kupujúci súhlas s týmito VOP.

Predávajúci - fakturačné údaje: Ľubomír Novák Ovocná škôlka, Kuraľany 34, 935 64 IČO: 30385539, DIČ:

1020384024, Ž.R.: číslo živnostenského registra 402-13107 Peňažný ústav: Prima banka Slovensko, a.s., č.

účtu (IBAN): SK7456000000005153229001. Zodpovedný vedúci: Ľubomír Novák, tel: 0918569864, e-mail:

info@skolkynovak.sk, predávajúci nie je platiteľom DPH.

Kupujúci: Fyzická alebo právnická osoba, ktorá svojou objednávkou vstúpila do obchodného vzťahu s

predávajúcim.

Tovar: produkty, ktoré sa nachádzajú v ponuke internetového obchodu: Ľubomír Novák Ovocná škôlka.

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj, PO BOX 49A,

Staničná 9, 950 50 Nitra 1, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa, tel. č.: 037/7720001


2. OBJEDNÁVANIE TOVARU


Tovar si môže kupujúci objednať korektným vyplnením objednávky na internetovom obchode – eshop/skolkynovak.sk.

Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho a kupujúci obdrží

potvrdzujúci e-mail o vytvorení objednávky. Týmto vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim.

Od tohto termínu je objednávka pre kupujúceho záväzná. Kupujúci sa tým zaväzuje za objednaný a dodaný

tovar zaplatiť celú kúpnu cenu, vrátane prepravných nákladov, podľa platných obchodných podmienok.

Ak predávajúci nemôže splniť svoje povinnosti vyplývajúce mu z kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností

predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení

všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote

určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v objednávke, predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho, a zároveň je povinný ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie alebo možnosť pre kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy (stornovať objednávku).

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez poplatku a bez udania dôvodu, a to iba v 1. deň od vytvorenia objednávky. Objednávku je možné stornovať telefonicky na tel. č.: 0918569864, alebo e-mailom:

info@skolkynovak.sk v uvedených termínoch.

Kupujúci potvrdením objednávky potvrdzuje pravdivosť a správnosť údajov.

Pri každej objednávke musí spotrebiteľ uviesť meno a priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne číslo alebo e-mail, názov tovaru, počet kusov, cenu za tovar, dátum vystavenia objednávky; fyzická osoba

(podnikateľ) a právnická osoba aj IČO, DIČ, IČ DPH, - (objednávka vytvorená prostredníctvom e-shopu tieto

podmienky spĺňa automaticky).


3. PLATOBNÉ PODMIENKY A CENY


Kupujúci môže vykonať platbu pri prevzatí tovaru jedným z nasledujúcich spôsobov:

- pri osobnom odbere: platba v hotovosti

- pri prevzatí od poštovej alebo kuriérskej spoločnosti – platba na dobierku.

V každej zásielke s objednaným tovarom bude priložená faktúra (daňový doklad), ktorá zároveň slúži aj ako dodací a záručný list. Fakturovaný bude objednaný tovar a prepravné a balné náklady.

Platné ceny tovaru sú uvedené pri jednotlivých položkách. Predávajúci garantuje dodanie tovaru za cenu,

ktorá bola uvedená v internetovom obchode v čase objednania tovaru.

Za doručenie objednaného tovaru predávajúci účtuje prepravné náklady na území SR nasledovne:

poštovné a balné 8,00 € do 10 kg

nad 10 kg podľa osobitnej platnej tarify prepravcu

pri doručovaní tovaru mimo územia SR sa poštovné účtuje podľa platnej tarify prepravcu

pri osobnom odbere sa poštovné neúčtuje


4. DODACIE PODMIENKY


Doručovanie zásielok vykonávame prostredníctvom:

- Slovenskej pošty, a. s.,

- 123 kuriér,

ktorým za účelom doručenia poskytujeme údaje uvedené pri vytvorení objednávky (uvedené sú v bode 2).

Tovar bude odoslaný kupujúcemu od 2 do 30 pracovných dní od potvrdenia objednávky a doručený do 2

pracovných dní od odoslania.

V deň odovzdania zásielky doručovateľovi, bude kupujúcemu zaslaný e-mail o vyexpedovaní zásielky. V

prílohe tohto e-mailu budú priložené platné VOP (vrátane ochrany osobných údajov, poučením o uplatnení

práva kupujúceho na odstúpenie od kúpnej zmluvy, formulár: odstúpenie od kúpnej zmluvy uzatvorenej na

diaľku) a postup pri výsadbe dreviny - ak si kupujúci objednal dreviny.

Rastlinný materiál sa zasiela len v dňoch: pondelok a utorok, z dôvodu, že sa jedná o živý materiál a aby ten bol doručený v čo najkratšej dobe, aby nevzniklo poškodenie až zničenie materiálu zdržaním sa u

doručovateľa v dňoch pracovného pokoja.

Ovocné dreviny – voľnokorenné sa zasielajú v závislosti od poveternostných a klimatických podmienok

spravidla v období október – december, marec – máj.

Okrasné dreviny v kontajneroch a ovocné dreviny a kry v kontajneroch sa zasielajú v závislosti od

poveternostných a klimatických podmienok spravidla v období marec – december.

V prípade, že pri vybranom tovare je uvedená dlhšia dodacia lehota, tovar bude dodaný podľa tohto termínu.

Kupujúci sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej na objednávke.

Pri preberaní produktu je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spísať „Zápis o škode na zásielke“. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie produktu nebudú akceptované.

Kupujúci nadobúda vlastnícke práva k produktom až uhradením plnej ceny a ďalších peňažných čiastok

dohodnutých v kúpnej zmluve na diaľku na účet predávajúceho. Do doby prechodu vlastníckych práv z

predávajúceho na kupujúceho, je tovar majetkom predávajúceho!

Nebezpečenstvo škody na produktoch prechádza na kupujúceho momentom prevzatia kupujúcim alebo jeho splnomocnencom.


5. BEZPEČNOSŤ A OCHRANA INFORMÁCIÍ - osobných údajov spotrebiteľa


Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy s kupujúcim a nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe a pod. (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru). Osobné údaje, ktoré sú poskytnuté kupujúcim predávajúcemu za účelom splnenia objednávky, sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. Kupujúci dáva predávajúcemu svoj súhlas na zhromažďovanie a spracovanie týchto osobných údajov na účely splnenia predmetu uzatváranej kúpnej zmluvy, a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. V prípade, že si kupujúci nežiada, aby boli jeho osobné údaje uložené v databáze predávajúceho, môže si tovar objednať telefonicky, prípadne požiadať o ich vymazanie ihneď po vybavení objednávky

Prevádzkovateľ internetového obchodu si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečnostného

zaobchádzania s osobnými údajmi zákazníkov v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom –

hackerom. V takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.


6. POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA KUPUJÚCEHO NA ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY


Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia

tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii produktu, kupujúceho a predávajúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s produktom do sídla predávajúceho na náklady a zodpovednosť kupujúceho. Náklady na vrátenie produktu znáša kupujúci.

Produkt nesmie byť poškodený, používaný, musí byť v pôvodnom obale a spolu s produktom musí kupujúci odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa predmetného produktu (návod na obsluhu, záručný list, doklad o nadobudnutí a pod.), ktoré obdržal pri jeho kúpe. Kupujúci súhlasí a berie na vedomie, že písomnou formou sa v tomto prípade rozumie formulár o odstúpení od kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku - príloha č.1 týchto VOP.

Produkt sa nevracia na dobierku. Takto zaslaný produkt sa neprijíma a vracia späť.

Pri dodržaní vyššie uvedených povinností kupujúceho, predávajúci prevezme tovar späť a do 15 dní odo dňa odstúpenia zmluvy cenu zaplatenú za produkt alebo preddavok, ktorý kupujúci uhradil za produkt, vráti

kupujúcemu vopred dohodnutým spôsobom späť.


7. REKLAMÁCIE


Reklamovať sa môže len tovar zakúpený u predávajúceho.

Pre uplatnenie reklamácie tovaru je kupujúci povinný spolu s chybným tovarom zaslať predávajúcemu aj

podpísanú žiadosť o reklamáciu, v ktorej uvedie popis závady. Pre uznanie reklamácie je nutné zaslať aj kópiu daňového dokladu, na základe ktorého bol tovar nadobudnutý a potvrdenie o zaplatení od kuriéra.

Reklamovaný tovar musí byť kompletný, s príslušenstvom, s návodom, v originálnom obale (pokiaľ bol dodaný s tovarom).

Záručná doba na tovar je 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy, pokiaľ nie je stanovená iná záručná doba pre konkrétny tovar, a plynie odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s tovarom oprávnenou osobou. Záručná doba 24 mesiacov platí pri predaji tovaru na súkromnú potrebu [§ 620 ods. 1 Občianskeho zákonníka]. Pokiaľ je kupujúci podnikateľ a výrobok kupuje pre podnikateľskú činnosť, záručná doba sa riadi záručnými podmienkami výrobcu v súlade s § 429 ods. 2 Obchodného zákonníka.

Reklamácia je vyriešená do 30 dní od prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim.

Predávajúci si vyhradzuje právo predĺžiť dobu na vyriešenie reklamácie pri tovaroch, ktoré je nutné zaslať na opravu výrobcovi. Doba sa predlžuje o dobu nevyhnutnú na prepravu a opravu u výrobcu.

Záručná doba na tovar zaniká v prípadoch, že k chybe došlo nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom,

mechanickým poškodením, prevádzkou v nevhodných podmienkach alebo neoprávneným zásahom do

výrobku. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby výrobku spôsobené živelnou pohromou.

Pri reklamácii rastlinného materiálu je vždy potrebné predložiť neujatý výpestok spolu s dokladom o doručení zásielky. Pri výsadbe výpestkov musia byť dodržané všetky agrotechnické postupy a podmienky výsadby a ošetrovania! Záruka sa nevzťahuje na poškodenie výpestkov pri preprave (zlomenie, prípadne preschnutie výpestkov z dôvodu meškania dobierky zavinenej prepravcom), pri nevhodnom ošetrovaní, pri poškodení ohryzom, prípadne mrazom a suchom, pri inom mechanickom poškodení.

Reklamácie sú vybavované v súlade s Obchodným zákonníkom SR.


8. MOŽNOSTI RIEŠENIA SPORU PROSTREDNÍCTVOM SYSTÉMU ALTERNATÍVNEHO RIEŠENIA

SPOROV (ARS).


Kupujúci - má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na

peter@skolkynovak.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

Zoznam subjektov ARS pre SR je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR – http://www.mhsr.sk

Kupujúci – spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len kupujúci fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení

spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi kupujúcim a predávajúcim, vyplývajúceho zo

spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od kupujúceho - spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.


9. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA


Kupujúci prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými

podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy,

predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo

následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.

Práva kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov a zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z v znení neskorších zmien a predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.

Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto

podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto Všeobecné obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia.

Tieto obchodné podmienky vstupujú do platnosti 11.06.2023

 

 

 

 

 Formulár na stiahnutie: Odstúpenie od kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku

 

 

Copyright 2018 - 2024 © eshop.skolkynovak.sk